ملاقات معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت با رییس اجراییه مرکز بین المللی تجارت


محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت با خانم آرانچا گونزالس رییس اجراییه مرکز بین المللی تجارت و هیئت همراه شان مورخ شنبه 19 جوزا 1397 در دفتر کارشان دیدار و ملاقات نمودند.
در این دیدار رییس عمومی ریاست تجارت بین المللی، رییس انکشاف صادرات و شماری دیگری از روسای سکتوری وزارت صنعت و تجارت نیز حضور داشتند.
در این ملاقات، روی تطبیق هرچه بهتر پروژه انکشاف تجارت افغانستان، پالیسی ملی تجارت، استراتیژی ملی صادرات، سازی و همکاری تخنیکی مرکز بین المللی تجارت جهت پیشبرد و پیشرفت تجارت کشور با وزارت صنعت تجارت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قابل یاد آوری است که استراتیژی ملی صادرات و پالیسی ملی تجارت افغانستان تحت عنوان پروژه انکشاف تجارت افغانستان با حمایت مالی اتحادیه اروپا و با همکاری تخنیکی این مرکز تهیه و ترتیب شده است.