جلسه آمادگی جهت هماهنگی اعضای هیأت جانب افغانستان درجلسه سوم گروپ کاری تجارتی میان افغانستان و هند برگزار شد:


جلسه آمادگی جهت هماهنگی اعضای هیأت جانب افغانستان درجلسه سوم گروپ کاری تجارتی میان افغانستان و هند تحت ریاست محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت امروز دوشنبه 4 سرطان 1397در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار گردید.
دراین جلسه نماینده های وزارت خانه های سکتوری ،ادارات ذیربط و روسای سکتوری وزارت صنعت وتجارت اشتراک نموده بود .
دراین جلسه مرور کلی بر تعهدات اجرا نشده جانب افغانستان مندرج به مینوت جلسه دوم کاری افغانستان و هند، مرور برآمادگی های جلسه سوم ،مرور بر آجندای ارسالی وزارت خانه ها ادارات ذیدخل برای جلسه سوم گروپ کاری تجارتی ونظریات و پیشنهادات اعضای هیأت در مورد جلسه مورد بحث و جمع بندی قرار گرفت .
قابل یاد آوری است که جلسه سوم گروپ کاری تجارتی میان افغانستان و هند بتاریخ 7 سرطان 1397سال جاری درکابل برگزار میگردد