جلسه هماهنگی جهت تطبیق حکم مقام عالی ریاست جمهوری برگزار گردید.

 
جلسه هماهنگی در ارتباط به تطبیق حکم مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا تحت ریاست محترم علی آقا مرتضوی سرپرست ریاست عمومی پارک های صنعتی وزارت صنعت و تجارت و با اشتراک اعضای رهبری جمعیت صنعتکاران پارک صنعتی جمعه محمد محمدی، فابریکه داران این پارک و نمایندگان ادارات ذیربط در مقر این ریاست برگزار گردید.
در این جلسه روی تطبیق هدایت شماره (۹۹) مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ مقام عالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین در این جلسه بر تطبیق بموقع حکم متذکره تاکید صورت گرفت.