جلسه کمیته تخصصی پارک صنعتی- زراعتی باریک آب برگزار گردید.

 


جلسه کمیته تخصصی پارک صنعتی – زراعتی باریک آب تحت ریاست محترم علی آقا مرتضوی سرپرست ریاست عمومی پارک های صنعتی وزارت صنعت و تجارت، در دفتر کار این ریاست برگزار گردید.
در این جلسه نمایندگان اتاق صنایع ومعادن، مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، اداره مستقل اراضی افغانستان و اداره انکشافی زون پایتخت نیز اشتراک نموده بودند.
در این جلسه اسناد متقاضیان زمین در پارک صنعتی- زراعتی باریک آب مورد ارزیابی قرار گرفت.
قرار است اسناد واجدین شرایط، بزودترین فرصت غرض اخذ منظوری زمین به شورای عالی اقتصادی ارایه گردد.
قابل یاد آوری است که پروسه توزیع زمین در این پارک جریان دارد، متشبثین محترم میتوانند غرض دریافت زمین به وزارت صنعت و تجارت مراجعه نمایند.