دو تن از روسای جدید وزارت صنعت و تجارت معرفی گردیدند.

 

دو تن از روسای جدید وزارت صنعت و تجارت با حضور داشت جلالتماب همایون رسا وزیر صنعت و تجارت، محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی و روسای این وزارت امروز سه شنبه 12 سرطان 1397 در سالون کنفرانس های این وزارت به کارمندان آن وزارت معرفی گردیدند.
محترم میرسعید سعیدی به صفت رییس عمومی تجارت بین المللی بعد از سپری نمودن امتحان و رقابت آزاد و محترم ادریس معصوم براساس پیشنهاد مقام وزارت صنعت و تجارت و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به صفت سرپرست ریاست مالکیت های فکری ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت های فکری این وزارت معرفی گردیدند.
جلالتماب همایون رسا وزیر صنعت و تجارت در برنامه معرفی شد این روسا گفت، اصل شایسته سالاری در استخدام کادرهای جوان از طریق رقابت آزاد و امتحان شفاف در سرلوحه کاری هیئت رهبری این وزارت قرار داشته و با در نظر داشت همین معیارها جوانان تحصیل کرده و متعهد به کشور استخدام می گردند.
همچنین محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی گفت دلیل استخدام اشخاص متذکره تحصیل و تعهد آنان به کشور می باشد.
در ختم برنامه هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت به روسای جدید آرزوی موفقیت در پیشبرد امور کاری شان نموده و از آنان خواستند تا برای بدست آوردن اهداف کاری تعین شده تلاش پیگیر نمایند.