جلسه هماهنگی با تجار صادر کننده به کشورهای آسیایی میانه برگزار گردید.


جلسه هماهنگی با تجار صادر کننده به کشورهای آسیایی میانه تحت ریاست محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت صنعت وتجارت امروز شنبه 13 اسد 1397 در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار گردید.
در این جلسه روسای سکتوری وزارت صنعت و تجارت، رییس بورد عالی مشورتی متشبثین ملی، رییس اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه جات خشک و تازه، سبزیجات تازه و نباتات طبی افغانستان و شماری از تجار صادرکننده اشتراک نموده بود.
در این جلسه روی هماهنگی صادرات 18 قلم اموال صادراتی افغانستان به کشور قزاقستان که شامل سبزیجات، و میوه جات تازه و خشک باب بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قابل یاد آوری است که اخیرآ حجم تجارت میان افغانستان- قزاقستان رشد چشم گیر داشته و هیئت رهبری وزارت صنعت وتجارت تلاش دارد تا بیلانس تجارت میان دو کشور نیز تعادل داشته باشد.