اعلانات کاریابی

 

اعلانات کاریابی

به منظور سپردن کار به اهل ان و ایجاد اداره سالم کارا, مبتنی بر اصل شایسته سالاری وزارت صنعت و تجارت به تعداد (10) بست رتبه چهارم خویش را به معرض اعلان از طریق رقابت ازاد سیستم استخدام الکترونیکی می سپارد.

1 – مدیر عمومی تنظیم برنامه های تشویقی  ریاست تشویق و حمایت از سرمایه گذاری .

2 – کارشناس ترتیب و تنظیم برنامه های تشویقی به تعداد دوبست.

3 – مدیر عمومی ابتکار در کسب و کار .

4 – کارشناس تحلیل و هماهنگی مبتکرین کسب و کار .

5 – مدیر عمومی هماهنگی برنامه های حمایتی .

6 – کارشناس هماهنگی برنامه حمایت .

7 – ژوزنالیست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه .

8- مدیر عمومی نشرات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه .

9- مدیر عمومی جمع اوری ارقام و معلومات ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی .

10 – مدیرعمومی پلانگذاری منابع بشری و تشکیلات ریاست منابع بشری

11 – مدیر عمومی سوانح و دیتابیس کارکنان ریاست منابع بشری

بنا متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 13/5 / 1397 الی 24/5/1397 از طریق سایت وزارت صنعت و تجارت  http://www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات و اداری وخدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور انلاین در اوقات رسمی اخذ و طبق اطلاعیه ضمیمه شده خانه پری و به ایمل ادرس hr.moci2018@gmail.com  ارسال نمایند  .

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobile 0202502361

Email hr@mosi.gov.af

Web: www.moci.gov.af

 

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.