تفاهمنامه اطلاع رسانی از خدمات بیمه برای سکتور خصوصی میان وزارت صنعت و تجارت و وزارت مالیه به امضا رسید.

 

تفاهمنامه اطلاع رسانی از خدمات بیمه برای سکتور خصوصی میان ریاست های انکشاف صادرات، ریاست تدویر نمایشگاه ها و ریاست امور حقوقی وزارت صنعت و تجارت و ریاست عمومی امور بیمه های وزارت مالیه امروز دوشنبه 15 اسد 1397 در سالون کنفرانس های ریاست انکشاف صادرات این وزارت به امضا رسید.
در این تفاهمنامه آمده است که طرفین ( وزارت صنعت و تجارت و وزارت مالیه) روی برنامه های آگاهی دهی و اطلاع رسانی در مورد خدمات بیمه، تاثیر بیمه در تقویه سکتور خصوصی، شرکت های فعال، ساحات کاری مشترک میان دو وزارت، برنامه های آموزشی ریاست های مربوطه و سهم فعال هر دو نهاد در کنفرانس های تجاری- سرمایه گذاری، تفاهم رسیده و همکاری مشترک می نمایند.
قابل یاد آوری است که وزارت صنعت وتجارت برای تشویق و رشد سکتور خصوصی برنامه های متعدد اقتصادی را روی دست گرفته که از آن جمله می توان به زمینه سازی اشتراک موثر تجار در نمایشگاه های بین المللی، برنامه های ارتقا ظرفیت سکتور خصوصی، کارگاه های آموزشی آگاهی دهی، تدویر جلسات تجارتی و وصل نمودن عرضه کنندگان با خریداران بالقوه اشاره نمود.
بنابرین این تفاهمنامه زمینه حضور کارشناسان امور بیمه را در همچو برنامه های وزارت صنعت وتجارت مساعد ساخته تا از طریق آن برای سکتور خصوصی در مورد مزایا و امکانات موجوده بیمه اطلاع رسانی نمایند.