114 جریب زمین در ساحه پارک صنعتی باغ سموات ولایت خوست از نزد غاصبین مسترد گردید.

114 جریب زمین پارک صنعتی باغ سموات ولایت خوست از نزد غاصبین زمین به تاریخ 21 اسد 1397 استرداد و شامل پروژه پارک صنعتی گردید.
غاصبین زمین در ولایت خوست از مدت چندین سال بدینسو 114 زمین را در ساحه پارک صنعتی باغ سموات این ولایت غصب نموده و مانع توسعه پروژه پارک صنعتی متذکره گردیده بود که در نتیجه تلاش های ریاست عمومی پارک های صنعتی وزارت صنعت و تجارت و به حمایت قاطع مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا و همکاری مقام محترم ولایت خوست، لوی سارنوالی جمهوری ا.ا و ارگان های محترم امنیتی زمین های غصب شده استرداد و شامل ساحه پارک صنعتی گردید.
قابل یاد آوری است که تصفیه پارک های صنعتی و استرداد زمین های غصب شده پارک ها در سایر ولایات نیز جریان دارد.