جلسه کمیسیون احداث شهرک های رهایشی- صنعتی قالین برگزار گردید.

جلسه کمیسیون احداث شهرک های رهایشی- صنعتی قالین تحت ریاست ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت امروز چهارشنبه 7 سنبله 1397 در دفتر کارشان برگزار گردید.
در این جلسه نمایندگان وزارت خانه های شهرسازی، مالیه، اداره انکشافی زون پایتخت و اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین اشتراک نموده بود.
در این جلسه روی موضوعات تامین امنیت شهرک های رهایشی- صنعتی قالین، بودجه شهرک های متذکره و حل مشکلات حقوقی زمین شهرک ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قابل یادآوری است که هم اکنون چهار شهرک رهایشی- صنعتی قالین در ولایات بلخ، ننگرهار، کندز و کابل در حال اعمار بوده و هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت با همکاری سایر ادارات ذیدخل روی توسعه آن در سایر ولایات نیز کار می نمایند.