وزارت صنعت و تجارت از روز قربانیان حملات تروریستی در کشور گرامی داشت به عمل آورد.

هیئت رهبری و کارمندان وزارت صنعت و تجارت از روز قربانیان حملات تروریستی در کشور طی مراسمی امروز چهار شنبه 7 سنبله 1397 در سالون کنفرانس های این وزارت گرامی داشت به عمل آورد.
براساس مصوبه کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و قطعنامه سازمان ملل متحد، ادارات دولتی کشور مکلف اند روز قربانیان حملات تروریستی کشور را جهت غم شریکی با خانواده های محترم شهدا و بازماندگان آنان در ادارات خویش گرامی داشت نمایند.
اجمل حمید عبدالرحیم زی معین امور مالی و اداری وزارت صنعت وتجارت در این مراسم ضمن اتحاف دعا به روح شهدای حملات تروریستی کشور، صحتمندی زخمیان این حوادث و غم شریکی با خانواده های شهدا، ارزو نمود که صلح دایمی و ثبات مالی در کشور برقرار شود.