حکومت وحدت ملی با حمایت از سکتور خصوصی و سرمایه گذار زمینه رشد آنها را در کشور مساعد می سازد.

جلالتماب همایون رسا وزیر صنعت و تجارت که در مراسم سنگ تهداب گذاری فاز دوم کارخانه ذوب آهن خان استیل اشتراک نموده بود می گوید، هیئت رهبری حکومت وحدت ملی با حمایت از سکتور خصوصی، تجار و سرمایه گذار زمینه رشد آنها را در کشور مساعد می سازد.
جلالتماب وزیر صنعت و تجارت همچنین افزود که با ایجاد این فابریکه وحدود ۱۰ فابریکه دیگر که در همین عرصه کار وفعالیت دارد ما بتوانیم ۲۳۰ الی ۲۵۰ میلیون دالر از واردات امتعه های مشابه جلوگیری نمایم. جلالتماب همایون رسا همچنین گفت که حکومت وحدت ملی در راستای حمایت از سکتور خصوصی و تشویق سرمایه گذاران، با ایجاد سهولت ها در روند کسب جواز تشبث، ایجاد بورد حقوقی به هدف حل مشکلات حقوقی تجار و سرمایه گذار، تسهیل مشارکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، حمایت گمرکی و کاهش مالیات برای سرمایه گذاران واجد شرایط گام عملی را برداشته است.
وزیرصنعت وتجارت در پایان سخنرانی گفت که تعهد وزارت صنعت و تجارت این است که ما در خدمت صنعت کاران و سرمایه گذاران خود قرار داریم و در راستای رفع مشکلات آنان همواره تلاش می ورزیم.
قابل یادآوری است که سنگ تهداب فاز دوم کارخانه ذوب آهن خان استیل امروز سه شنبه 10 میزان 1397 با حضور داشت جلالتماب محترم انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، جلالتماب همایون رسا وزیر صنعت و تجارت، محترم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پطرولیم و شماری دیگری از مقامات دولتی و سکتور خصوصی در پارک صنعتی گذاشته شد.