وزارت صنعت و تجارت از روز معلم تجلیل بعمل آورد

 

وزارت صنعت و تجارت امروز مؤرخ ١٤ میزان ۱۳۹۷ طی مراسم خاص از روز معلم در مقر این وزارت تجلیل بعمل آورد.
در این مراسم محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی، معین مالی و اداری و سرپرست وزارت و شماری از رؤسا و کارمندان اشتراک داشتند. سرپرست وزارت در سخنان افتتاحیۀ این مراسم ضمن تبریکی این روز برای معلمان در رابطه به اهمیت، جایگاه و نقش معلمان به عنوان مربیان آینده ساز و کلید پیشرفت جوامع بحث نمود. وی افزود :"حکومت از نهادهای تعلیمی و اجتماعی حمایت و پشتبانی ميكند تا سطح علمی نوجوانان و جوانان به سوی ترقی و پیشرفت سوق داده شود." 

همچنان وی در رابطه به ارتقاء بخش کودکستان وزارت و معیاری سازی آن صحبت نمود.