جدول مقایسوی رده بندی افغانستان در شاخص های انجام تجارت-بانک جهانی

جدول مقایسوی رده بندی افغانستان در شاخص های انجام تجارت-بانک جهانی