سرپرست ریاست مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت معرفی گردید.

براساس پیشنهاد مقام وزارت صنعت و تجارت و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری محترم امان الله امین به حیث سرپرست ریاست مالی و اداری این وزارت طی محفلی با حضور داشت محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی معین امور مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت، روسای وزارت خانه های مختلف دولتی، روسا و کارمندان وزارت صنعت وتجارت امروز چهارشنبه 16 عقرب 1397 در سالون کنفرانس های این وزارت معرفی گردید.
محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی معین امور مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت در محفل معرفی محترم امین گفت: " به منظور استفادۀ لازم از ظرفیت کادرهای مسلکی و ورزیده، بهبود امور و تأمین شفافیت تقرر وی در بست ریاست مالی و اداری این وزارت صورت گرفته است."
معین امور مالی واداری از روسای قبلی ریاست مالی و اداری جهت انجام امور کاری آن ریاست اظهار قدر دانی نموده و تاكيد نمود تا در راستای مصرف بودجه و انسجام امور و همکاری با ادارات ذیربط سعی و تلاش مضاعف صورت گيرد.
درهمین حال محترم امان الله امین سرپرست جدید ریاست مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت گفت: " با همکاری هیات رهبری وزارت، روسا و به خصوص کارمندان ریاست مالی و اداری در راستای بهبود و انسجام امور، ایجاد سهولت های بیشتر در روند کاری و شفافیت در مصرف بودجه تلاش خواهد کرد.
قابل یادآوری است که محترم امان الله امین دارای سند ماستری در رشته اداره و تجارت بوده و سابقه کاری ده ساله در ادارات دولتی و غیر دولتی را نیز دارا می باشد.