جلسه کمیسیون دارالنشای شهرک های رهایشی- صنعتی قالین برگزار گردید.

جلسه کمیسیون دارالنشای شهرک های رهایشی- صنعتی قالین تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت روزشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۷ در دفتر کاری ایشان برگزار گردید.
در این جلسه نمایندگان محترم وزارت شهرسازی و مسکن، ریاست بودیجه وزارت مالیه، اداره مستقل اراضی، شرکت برشنا، و وزارت داخله نیزحضور داشتند.
محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت روی پیشرفت کارهای شهرکهای صنعتی و رهایشی قالین در ولایت کندوز، ننگرهار، بلخ وکابل بحث و تبادل نظر نمودند.
در اخیر گزارشهای از پیشرفت کارها در شهرک های صنعتی و رهایشی قالین از سوی اعضای کمیسیون ارائیه گردید.