درخشش توليدات كشور در يكي از بزرگترين نمايشگاه هاي اروپا

21شركت افغاني توليدات خود را در ساحه 250 متر در نمايشگاه لارتي جييانو شهر ميلان ايتاليا كه از تاريخ اول تا نهم ماه دسمبر ادامه دارد به نمايش گذاشتن .
اين توليدات كه شامل قالين ،سنگ هاي قيمتي ،صنايع دستي وزعفران ميباشد در روز هاي نخست با استقبال گرم بازديد كنندگان روبرو شده است .
در نمايشگاه ميلان ايتاليا بيش از صد كشور اشتراك كرده ،ويكي از بزرگترين نمايشگاه ها در سطح اروپا بانزديك شدن جشن سال نو ميلادي است كه ازسراسر اروپا بازديد كننده دارد.