بازدید معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت از پارک صنعتی پلچرخی.

محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و هیئت همراه شان به تاریخ 12 قوس 1397 از پارک صنعتی پلچرخی کابل بازدید به عمل آورند.

معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت درنشست با سرمایه گذاران پارک صنعتی پلچرخی در مورد مشکلات، چالش ها و فرصت های جدید سرمایه گذاری در پارک های صنعتی کشور، تهیه مسوده طرح امنیتی پارک های صنعتی و سایر موضوعات ذیعلاقه بحث و گفتگو کرد.
همچنان محترم ظهورالدین شیرزاده معین سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت از شماری فابریکات فعال در ساحه پارک صنعتی پلچرخی و کارخانه های آسیب دیده از حمله انتحاری اخیر بازدیده نموده و با مالیکین فابریکات در مورد خسارات وارده و فعال سازی دوباره آن بحث و تبادل نظر کردند.