جلسه بررسی فرصت و چالش های سکتور لبنیات برگزار شد.

جلسه بررسی فرصت ها و چالش های فرا راه فعالیت سکتور لبنیات کشور تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت امروز شنبه 15 جدی 1397 در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار شد.
در این جلسه محترم جواد نوری سرپرست ریاست انکشاف و تنظیم امور تشبثات کوچک و متوسط و شماری از اعضای سکتور لبنیات نیز حضور داشتند.
در این جلسه روی بررسی فرصت ها و چالش های فرا راه فعالیت سکتور لبنیات کشور، جمع آوری آمار و ارقام دقیق متشبثین لبنیات،چگونگی حمایت دولت از این سکتور، پیشنهادات و جستجوی راه های حل مشکلات این سکتور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
متشبثین سکتور لبنیات در این جلسه عمده مشکلات شان را واردات بی حد لنبیات با قمیت پایین از کشورهای همسایه، نبود کنترول دقیق کیفیت در مرزها، عدم قرارداد دولت با سکتور لبنیات، توزیع زمین در پارک های صنعتی و مشکلات مالی و بازاریابی بر اموال تولیدی شان عنوان کردند.
این متشبثین همچنین پیشنهاد کردند که تعرفه بر بخشی از اموال وارداتی لبنیات از کشورهای همسایه وضع شود، کنترول دقیق براین اموال در مرزها صورت گیرد، از ایجاد بورد ملی لبنیات حمایت صورت گرفته در بخش های مالی و بازاریابی با آنان از طرف وزارت صنعت وتجارت همکاری صورت گیرد.
محترم ظهورالدین شیرزاده معین انشکاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت در این جلسه گفت:" که هدف از این جلسه بررسی مشکلات سکتور لبنیات کشور بوده و وهیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت در زمینه های توزیع زمین در پارک صنعتی- زراعتی باریک آب و سایر پارک ها، بخش مالی وبازاریابی، ایجاد بورد ملی لبنیات، تعرفه و کنترول کیفیت و زمینه حضور یابی این سکتور را در نمایشگاه داخلی و خارجی آنان همکاری می کند".