کنفرانس مشترک هماهنگی برای حل مشکلات ترانسپورتی و بارچالانی کشور برگزار شد.

کنفرانس مشترك هماهنگی برای حل مشكلات ترانسپورت و بارچالانی کشور با حضور وزرای مالیه، فواعد عامه، ترانسپورت و معین امور مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت جهت بررسی فرصت ها و مشکلات فرا راه ترانسپورت و بارچالانی کشور و جستجوی راه های حل آن از سوی نهادهای متذکره روز یک شنبه 16 جدی 1397 در هوتل انترکانتینینتال کابل از سوی نهادهای مسوول برگزار شد.
در این کنفرانس مقامات بلند پایه حکومت رو فرصت ها و مشکلات ترانسپورت و بارچالانی کشور و جستجوی راه های حل مشکلات فرا راه سکتور ترانسپورت، جلوگيری از تخريب جاده ها و كنترول تناژ بلند بحث و تبادل نظر کردند.