جلسه بررسی مشکلات سکتور خصوصی و پرداخت قرضه ها برگزار شد.

جلسه بررسی مشکلات سکتور خصوصی و پرداخت قرضه ها به این سکتور تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و با اشتراک نمایندگان سکتورهای مختلف روز یک شنبه 16 جدی 1397 در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار شد.
حسب هدایت بند 6 فیصله شماره 1 مورخ 13/1/1397 جلسه کمتیه اقتصادی شورای وزیران که در آن آمده است وزارت صنعت و تجارت موظف است تا در رابطه به بررسی مشکلات سکتور خصوصی و پرداخت قرضه ها جلسه اختصاصی را دایره نموده و گزارش آن را به این کمیته ارایه نمایند.
در این جلسه نمایندگان سکتور خصوصی مشکلات عمده شان را در رابطه به اخذ قرضه از بانک ها، بلند بودن تکت تانه، تضمینات بلند بانکی و سود زیاد بانکی عنوان نموده و پیشنهاد کردند که با حمایت دولت بانک صنعتی ایجاد شده و این بانک براساس پالیسی صنعتی برای صنعت کاران فعالیت نموده و به آن خدمات قرضه ارایه نمایند.