نشست معین انکشاف سکتور خصوصی وصنایع وزارت صنعت وتجارت باشماری ازسرمایه گذاران.

محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت امروزشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۷ با شماری ازسرمایه گذاران یکه ازولایات مختلف به کابل آمده اند در دفتر کاری شان دیدار نمودند.
در این نشست روی فرصت های سرمایه گذاری، ایجاد سهولت های بیشتردرداخل کشور، توزیع زمین برای سرمایه گذاران، رفع مشکلات و چالشهای فرا راه سرمایه گذاران بحث و تبادل نظر صورت گرفت.