حضور صنعت کاران قالین افغانستان در نمایشگاه قالین دوموتکس هانوور آلمان

صنعت کاران قالین کشور در نمایشگاه جهانی قالین دوموتکس هانوور آلمان که از تاریخ 21 جدی 1397 در شهر هانوور آلمان برگزار شده تا تاریخ 24 جدی ادامه دارد اشتراک نموده و صنایع قالین افغانستان را به نمایش گذاشته اند.
در این نمایشگاه جهانی، شرکت های تولید کننده قالین از سراسر جهان، تولیدات قالین کشورهای شان را به به مدت چهار روز به نمایش می گذارند.
در این نمایشگاه به نمایندگی از افغانستان 30 شرکت تولید کننده قالین در 244 مترمربع ساحه نمایشگاهی صنایع تولیدی قالین کشور را به نمایشگاه گذاشته اند.
قابل یاد آوری است که سکتور قالین کشور، به حمایت مالی و تخنیکی وزارت صنعت و تجارت در نمایشگاه دوموتکس قالین هانوور آلمان که یکی از بزرگترین نمایشگاه های قالین در سطح جهان به شمار می رود اشتراک نموده است.