نمایشگاه بین المللی قالین دوموتکس هانوور آلمان با دست آوردهای چشمگیر سکتور قالین افغانستان پایان یافت.

نمایشگاه بین المللی قالین دوموتکس هانوور آلمان که از تاریخ 21 جدی 1397 مطابق 11 جنوری 2019 میلادی الی 24 جدی مطابق به 14 جنوری همین ماه در شهر هانوور آلمان برگزار و با دست آوردهای چشمگیر سکتور قالین افغانستان پایان یافت.
در این نمایشگاه چهار روزه سکتور قالین کشور به ارزش 61 میلیون افغانی فروش مستقیم قالین داشته و چندین تفاهمنامه فروش قالین با شرکت های مختلف خارجی به ارزش 830 میلیون افغانی نیز به امضا رسید. 
در جریان این نمایشگاه ساحه نمایشگاهی قالین افغانستان بازدیدکنندگان زیادی نیز داشته است.