جلسه بررسی مشکلات فابریکات صنعت چرم و اتحادیه پوست و روده برگزار شد.

جلسه بررسی مشکلات فابریکات صنعت چرم و اتحادیه پوست و روده و انتخاب مکان مناسب برای کارخانه های صنعت چرم تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت قبل از ظهر امروز چهارشنبه 26 جدی 1397 در دفتر کارشان برگزار شد.
در این جلسه محترم جواد نوری سرپرست ریاست تنظیم و انکشاف امور تشبثات کوچک و متوسط وزارت صنعت و تجارت و نمایندگان اتحادیه پیشه وران، اتحادیه چرم دوزان، اتحادیه پوست و روده، اتحادیه بوت دوزان و نماینده ریاست شهرسازی واراضی کابل نیز حضور داشتند.
برحسب هدایت کمیته اقتصادی شورای وزیران وزارت صنعت و تجارت موظف است در هماهنگی با وزارت اقتصاد، شهرداری کابل و ریاست شهرسازی و اراضی کابل جای مناسب را در قسمت های پلچرخی و یا بگرامی برای اتحادیه پوست و روده تدارک دیده و نتیجه آن را به کمیته اقتصادی شورای وزیران گزارش دهد.
همچنین برحسب همین هدایت، وزارت صنعت و تجارت طی جلساتی مشکلات و چالش های فابریکات صنعت چرم را همه جانبه بررسی و گزارش آن را توام با ارایه راه حل ها و پیشنهادات مشخص به کمتیه متذکره شورای وزیران ارسال نماید.
در این جلسه روی مشکلات فابریکات صنعت چرم، اتحادیه های پوست و روده و بوت و انتخاب امکان مناسب برای فعالیت های آنان و سایر مشکلات و چالش ها فرا راه صنعت چرم کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.