دیدارسرپرست وزارت صنعت وتجارت ازفابریکه خان استیل

این فابریکه واقع درپارک های صنعتی، با سرمایه گذاری 25 میلیون دالر در ذوب آهن ازبزرگترین تولید کنندگان سیخ گول است.
این فابریکه برای 2,500 تن مستقیم وغیرمستقیم کارداده است. فازدوم این فابریکه برای تولید آهن گادربه زودی آغازمی شود.