جلسه اختصاصی با اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی افغانستان برگزار شد.

این جلسه که بعد از ظهر امروز در سالون کنفرانس های وزارت صنعت و تجارت برگزار شد، صنعت کاران سکتور دوایی و محصولات صحی افغانستان مشکلات فرا راه شان را با رهبری این وزارت در میان گذاشتند.
تعرفه بلند بر مواد خام مورد نیاز فابریکات ادویه، رقابت ناسالم در مارکیت دوایی کشور، توزیع زمین در پارک های صنعتی، تامین برق مورد نیاز کارخانه های شان ومشکلات در اخذ جواز کاری شان را در ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری این وزارت به عنوان چالش های فرا راه این سکتور عنوان کرده اند.
آنان همچنان خواهان منع واردات 15 قلم ادویه یی که درداخل کشورظرفیت تولید آن وجود دارد ازحکومت شدند.
محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مشاور ارشد رییس جمهور در امور مالی و بانکداری با تاکید بر حل مشکلات سکتور دوایی گفت که با تقرر رییس تازه ریاست ثبت عمومی ثبت مرکزی بیشتر مشکلات دربخش جوازدهی حل شده است وبقیه مشکلات دراین بخش نیزبزودی حل خواهد شد.
وی همچنین گفت که درحال حاضرزمین در13 پارک صنعتی در11 ولایت کشورقابل توزیع است که سرمایه گذاران می توانند به آسانی زمین اخذ کنند.
جناب احمدی همچنین افزود با تهیه یک گزارش مفصل ازمشکلات فراه را سکتوردوایی بزودی این مشکلات برداشته خواهد شد.