جلسه سکتور محصولات زراعتی برگزار شد.

جلسه سکتور محصولات زراعتی بعد از ظهر روز یکشنبه تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار شد.
در این جلسه روی مشکلات فرا راه صادرات محصولات زراعتی، جستجوی راه های حل آن و توسعه سکتور متذکره بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت با تاکید بر حل مشکلات سکتور محصولات زراعتی گفت که رهبری این وزارت تلاش می کند تا با رسیدن فصل صادرات محصولات زراعتی موانع فرا راه آن را حل کند.
وی همچنین افزود که براساس قانون تازه اتاق ها، اتحادیه های محصولات زراعتی می توانند اتاق جداگانه داشته و مشکلات خود را بهتر حل کنند.