رئیس تخنیک امور صنایع وزارت صنعت و تجارت معرفی گردید.

محترم رشاد باختری به حیث رئیس تخنیک امور صنایع از سوی محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت امروز شنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۸ طی مراسم در سالون کنفرانس این وزارت به رؤسا و کارمندان معرفی گردید.
در برنامه ای که به همین مناسبت برگزار گردیده بود محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع صحبت نموده، گفت: آقای باختری شخصیت توانا و دارای تحصیلات عالی میباشد. ایشان در ادامه افزود که صداقت، پشت کار و تعهد به وطن در اولویت کاری ما بوده و جذب کادرهای با تجربه یکی از جمله اهداف اساسی وزارت صنعت و تجارت میباشد.
متعاقباً محترم باختری ضمن صحبت هایش، از اعتماد رییس جمهوری و هیئت رهبری این وزارت تشکری نموده، انکشاف سکتور خصوصی را یکی از اولیت های دولت، بخصوص وزارت صنعت و تجارت عنوان نموده و بر تقویت آن تاکید کرد. قابل یادآوری است که آقای باختری دارای سند ماستری در بخش مدیریت عامه با بیشتر از ده سال تجربه کاری در نهاد های ملی و بین المللی، اخیراً از طریق پروسه رقابت آزاد در بست متذکره موفق گردیده است.