پیشرفت ها در ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت‌های فکرى؛

امروز شنبه ، مورخ 14 ثور 1398 محترم اجمل حمید عبدالرحیمزي، معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت از ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت‌های فکری، ریاست نمایشگاه‌ها، پروژه تدویر نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی و مرکز واحد خدمات (One Stop Shop) دیدن نمود. 
محترم عیسی مایار رییس عمومی ثبت مرکزی و مالکیت‌های فکری و محترم محمد میرویس یوسفزى رییس تکنالوژی معلوماتی این وزارت از پیشرفت کارها در بخش دیجیتال‌سازی ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت‌های فکری گزارش ارایه نمودند. همچنان کارمندان و مراجعین نیز مشکلات و نظریات شان را در مورد سهولت‌های کاری و تصفیه مالیاتی ابراز داشتند.

در اخیر معین وزارت از روسای مربوطه بخاطر تلاش‌ها و دستاورد‌های شان در زمینه دیجتال سازی اداره و عرضه خدمات به تجار و سرمایه‌گذاران تشکری نموده، هدایت لازم را برای بهبود اجراآت بهتر و سهولت‌های بیشتر برای کارمندان و مراجعین ارایه نمودند.