جلسه شورای عالی تصدی بست هلمند برگزار شد

جلسه شورای عالی تصدی بست هلمند امروز یکشنبه 15 ثور 1398 تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و با اشتراک نمایندگان وزارت های مالیه، اقتصاد و ریاست های مرکزی این وزارت در دفتر این معینیت برگزار شد. در این جلسه روی گزارش فعالیت تصدی بست هلمند، پلان و طرح تشکیل سال مالی 1398، فروش 40 تن پخته لنتر این تصدی، منظوری 300 میلیون افغانی به هدف رشد این تصدی و همچنین فرصت ها و چالش های فرا راه فعالیت تصدی بست هلمند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع این وزارت گفت که هدف از تدویر سلسله جلسات تصدی های دولتی شناسایی مشکلات فرا راه این تصدی و فعالیت و فعالیت‌های آن می باشد. وی همچنین گفت که رهبری حکومت وحدت ملی برنامه های منظم را جهت رشد دوباره تصدی ها و شرکت های دولتی روی دست گرفته است که می‌توند بر رونق تصدی ها و کیفیت بازدهی آن‌ها نیز اثر گذار باشد. 
قابل یادآوری است که تصدی بست هلمند یکی از تصدی های بزرگ کشور بوده که در زمینه بسته بندی پخته دانه دار فعالیت می کند.