سرپرست ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع معرفی شد.

محترم سید انعام سادات به حیث سرپرست جدید ریاست عمومی موادنفتی و گاز مایع وزارت صنعت و تجارت امروز طی مراسم رسمی توسط محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مشاور ارشد رییس جمهور در امور مالی و بانکداری معرفی و به کارش آغاز کرد.
آقای سادات دارای تحصیلات عالی به سویه ماستر از کشور انگلستان بوده و از تجربه ۲۰ ساله در ادارات دولتی و غیر دولتی نیز برخوردار است.