جلسه ایجاد اتاق زراعت و مالداری برگزار گردید.

جلسه ایجاد اتاق زراعت و مالداری روز چهارشنبه تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و با حضورداشت اتحادیه های سبزی جات، مالداری و زراعتی و میوه جات خشک و تازه در دفتر کاری ایشان برگزار گردید.
در این جلسه روی مسوده اساسنامه ایجاد اتاق زراعت و مالداری بحث و تبادل نظر صورت گرفته و فیصله بر آن شد تا مسوده مذکور باید نهایی گردد.
------------------------------------------------------------------------------------------------
جلسه نظر خواهی در مورد ایجاد اتاق ترانسپورت برگزار گردید.
جلسه نظر خواهی در مورد ایجاد اتاق ترانسپورت به ریاست محترم ظهور الدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت به روز چهارشنبه در دفتر کاری ایشان برگزار گردید.
در این جلسه در مورد ایجاد این اتاق با اتحادیه های ترانسپورت و بار چلانی بحث صورت گرفته و نظریات شان در مورد ایجاد اتاق ترانسپورت اخذ گردید.
در اخیر اتحادیه های ترانسپورتی و بارچلانی حمایت شانرا از طرح وزارت صنعت و تجارت در مورد ایجاد اتاق مذکور اعلام نموده و از مقام این وزارت سپاسگذاری نمودند.