(۳)دیدار وگفتگو با بیش از150 سرمایه گذار، صنعتکار وکارآفرین جوان بلخ

دراین دیدارها، آنان به گونه عمومی وگروپی چالش‌های شان را دربخش های زیربنا پارک های صنعتی، کمبودبرق، تعرفه کالاها،نفت وگاز، گندم وآرد وآهن آلات بیان کردند. مادر وزارت صنعت‌وتجارت میکوشیم این مشکلات را حل‌کنیم.