تجلیل از سیزدهمین سالروز قانون اساسی افغانستان از سوی وزارت تجارت و صنایع

این جلسه به ریاست محترم محمد قربان حقجو معین امور تجارتی برگزار شد. جلسه مذکور با اشتراک محترم محمد قربان حقجو معین امور تجارتی، محترم داکتر عبدالله شفاهی منشی کمیسیون ملی نظارت از قانون اساسی، روئسا و آمرین وزارت تجارت، کارمندان، و رسانه های محترم نیز حضور داشتند برگزار گردید.
در نخست محترم حقجو معین امور تجارتی وزارت تجارت در باره اهمیت قانون اساسی و دست آورد های آن، . نقش آن در جامعه صحبت های همه جانبه نمودند و تطبیق آنرا یک امر مهم و ضروری پنداشتند.
سپس، محترم داکتر عبدالله شفاهی منشی کمیسیون ملی نظارت از قانون اساسی با تاکید از سخنان حقجو صاحب فرمودند که قانون اساسی ستون فقرات یک کشور را تشکیل میدهد و در راستای اجرای آن حکومت و مردم باید سهم فعال داشته باشند.
هفته تجلیل از سالروز قانون اساسی افغانستان همه ساله برگزار میگردد.