معرفی سه بهترین نمایشگاه بازار روز از سوی وزارت تجارت در کابل برگزار گردید...

امروز 19 جدی 1395 سال روان جلسه معرفی سه بهترین نمایشگاه بازار روز زنان متشبث با حضور داشت محترم عبدالباری رحمان معین انکشاف سکتور خصوصی وصنایع احمد ضیا سیدخیلی ریس تشبثات کوچک و متوسط در کابل برگزار گردید
ودر اخیر این جلسه از سوی مقامات عالی رتبه برای زنان متشبث تقدیرنامه ها توزیغ گردید.