جلسه کمیته تخنیکی بین الوزارتی سازمان تجارت جهانی و مسوده استراتیژک پسا الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی

 این جلسه با حضور داشت محترم محمد قربان حقجو معین امورتجارتی وزارت تجارت وصنایع افغانستان در مقر این وزارت دایر گردید.