اشتراک مقامات عالی رتبه وزارت تجارت وصنایع در محفل رقابت بهترین طرح های تجارتی....

محترم محمد  قربان حقجو معین امور تجارتی  وزارت تجارت وصنایع وشماری از روسای این وزارت در محفل رقابت 10 بهترین طرح تجارتی دانش آموزان متشبث مکاتب  به تاریخ 21 جدی سال روان  اشتراک نمودند
این برنامه رقابتی که ازسوی وزارت معارف میان دانش آموزان 43 مکتب از چهار ولایت کشور براه انداخته شده بود 10 بهترین طرح توسط هیات انتخاب گردید
آقای حقجو در این محفل  خطاب به دانش آموزان گفت که وزارت تجارت وصنایع از طرح های که بتواند به رشد اقتصادی کشور موثر واقع گردد حمایت کرده و هر نوع همکاری تخنیکی را که برای توسعه این طرح ها به انجام برسد خواهد داد.