اشتراک معین تجارتی وزارت تجارت وصنایع در کمیته وزرا در امور مخابراتی

محترم محمد قربان حقجو معین امور تجارتی وزارت تجارت وصنایع در جلسه نوبتی کمیته بین الوزارتی درمورد مخابرات به تاریخ 21 جدی سال روان در مقر وزارت مخابرات و تکنالوژِی معلومات اشتراک کرد
دراین جلسه روی طرح تشکیل ، بودجه ، لغو یا صدور جواز های انترنتی اداره اترا(ATRA) ( تنظیم خدمات مخابراتی ) بحث و گفتگو نمودند
دراین کمیته بین الوزارتی به شمول وزارت تجارت وصنایع، وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، وزارت مالیه و وزارت عدلیه نیز عضویت دارند.