وزیر تجارت و صنایع مدال شایسته کار را دریافت نمود!

وزیر تجارت و صنایع مدال شایسته کار را دریافت نمود!
جلالتمآب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع امروز یک شنبه 17 ثور  از سوی اتحادیه سراسری کارگران افغانستان بخاطر توجه ایشان به کارگران و همکاری شان با این اتحادیه مورد تقدیر و تمجید قرار داد.
 جلالتمآب وزیر تجارت و صنایع در این برنامه خطاب به مسوولین اتحادیه کارگران و کارمندان وزارت تجارت و صنایع گفتند که همیشه در کنار این اتحادیه و کارمندان وزارت می باشد و صدای آنان را به کابینه دولت و شورای وزیران نیز می رساند.
 در همین حال مسوولین اتحادیه کارگران می گوید که از جلالتمآب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع به دلیل توجه ایشان به کارگران و حمایت شان از ایجاد اتحادیه صنفی کارگران در این وزارت سپاس گزارند.
در این برنامه همچنان شماری  دیگری از مسوولین وزارت تجارت و صنایع از سوی اتحادیه سراسری کارگران افغانستان به خاطر فعالیت های کاری شان و خدمت به جامعه با اعطای تقدیرنامه مورد ستایش قرارگرفتند.