تقدیر ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت تجارت و صنایع ز سوی جلالتمآب رییس جمهور محمد اشرف غنی..

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت تجارت و صنایع به خاطر انجام کار اطلاع رسانی دقیق و به موقوع به خبرنگاران از سوی جلالتمآب رییس جمهور محمد اشرف غنی با مدال غازی میر مسجیدی خان مورد تقدیر و تمجید قرار گرفت.