نخستین جلسه گروپ کاری دوم کمیته پرایسک..

نخستین جلسه گروپ کاری دوم کمیته پرایسک امروز سه شنبه 19 ثور در مقر وزارت تجارت و صنایع برگزار گردید.
 این جلسه را که جلالتمآبان همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری رهبری می کردند روی چگونه گی پیشبرد عملی شاخص های کسب و کار و ریفورم اولویت های سکتور خصوصی بحث وتبادل نظرصورت گرفت.
حکومت وحدت ملی متعهد به تطبیق 11 اولویت سکتور خصوصی که در سال 20100 در کنفرانس لندن مطرح گردیده بود می باشد.
از سوی دیگر براساس تصمیم جلسه 388 شورای عالی اقتصادی، دفتر ریاست اجراییه مسوولیت هماهنگی تطبیق این ریفورم ها را از طریق کمیته های شورای وزیران به عهده گرفت. بر همین اساس پس از مشاورت متداوم با شرکای ملی و بین المللی، کمیته اجرایی اولویت های سکتور خصوصی (پرایسک) به تاریخ 6 اپریل 2017 بصورت رسمی تاسیس گردید.