ديداروملاقات محترمه كامله صديقي معين امور تجارتي وزارت تجارت وصنايع با كارمندان إناث اين وزارت..

محترمه كامله صديقي معين امور تجارتي وزارت تجارت وصنايع به روز شنبه مورخ١٧سرطان سال١٣٩٦ با كارمندان إناث اين وزارت ديداروملاقات نمود. در اين ديدار روي توانمند سازي زنان و حل چالش های آنان بحث وتبادل نظر صورت گرفت در اخير خانم صديقي وعده هر نوع همكاري را در چارچوب قوانين وزارت تجارت سپرد.