دیدار و گفتگو معينان محترم امورتجارتی و صنایع وزارت تجارت وصنايع با شماری از صنعت کاران ولایات.,

 

معينان محترم امورتجارتی و صنایع وزارت تجارت وصنايع به روزیکشنبه مورخ18سرطان سال١٣٩٦ با شماری از صنعت کاران ولایات مختلف در مقر وزارت تجارت دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار نخست صنعت کاران درمورد مشکلات که فرا راه صنایع داخلی و همچنان تجارت در کشور وجود دارد با جناب معینان این وزارت در میان گذاشتند.
سپس معینان محترم وعده هر نوع همکاری را در چوکات قوانین نافذه کشور برای حل این مشکل سپردند.