بیستمین دور نشست مشترک نظارت و ارزیابی میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگاه بیش از ۲۹ کشور.. - وزارت صنعت وتجارت

بیستمین دور نشست مشترک نظارت و ارزیابی میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگاه بیش از ۲۹ کشور..

وزارت تجارت و صنایع برای بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور متعهد است. 
این مطلب را جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع در بیستمین دور نشست مشترک نظارت و ارزیابی که میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگاه بیش از ۲۹ کشور و نهادهای کمک کننده برای افغانستان به روز یک شنبه ۱۸ سرطان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود اظهار داشتند.
وزیر تجارت و صنایع درجریان سخنرانی شان گفتند" این وزارت تلاش می کند تا موانع و محدودیت های سد راه سرمایه گذاری را نیز برطرف کند.
همایون رسا وزیر تجارت وصنایع همچنان از دست آوردهای وزارت تجارت و صنایع در زمینه شفاف سازی قوانین و مقررات سرمایه گذاری و تجارتی، نظارت بر روند رشد صنایع، ترویج رقابت سالم و جلوگیری از فساد نیز یادآوری نمودند.
در این نشست، نمایندگان حکومت وحدت ملی، از دست آوردها و پیشرفت های لازم حکومت در بخش افزایش درآمدهای ملی، اصلاحات لازم در نهادی های دولتی و به خصوص در مبارزه با فساد اداری کارکرد های شان با نماینده گان کشورهای کمک کننده شریک ساختند.