سیمینار آگاهی دهی مبارزه علیه فساد اداری در وزارت تجارت و صنایع برگزار شد.

سیمینار آگاهی دهی مبارزه علیه فساد اداری وشیوه های اخذ اطلاعات و شکایت امروز یک شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۶ هجری خورشیدی از سوی اداره مبارزه علیه فساد اداری برای کارمندان وزارت تجارت و صنایع برگزار شد.

این سیمینار که با حضور داشت نماینده اداره مبارزه علیه فساد اداری در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار شده بود، در باره چگونگی مبارزه با فساد، رشوه ستانی، اخذ اطلاعات و شکایات مراجعه کنندگان به کارمندان این وزارت خاتمه یافت.