شش تن از رؤسای وزارت تجارت و صنایع از سوی مقامات این وزارت معرفی شدند.

شش تن از رؤسای وزارت تجارت و صنایع توسط جلالتمآب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع به روساء و کارمندان این وزارت معرفی شد.
براساس پیشنهاد وزارت و صنایع و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری، محترم علی آقا مرتضوی، در بست رتبه اول؛ سرپرست ریاست عمومی پارک های صنعتی، محترم جمال شاه ستانکزی، در بست ربته دو؛ به حیث سرپرست ریاست اصلاحات و تحلیل امور مالی ریاست اداری ومالی، محترم محمد ربیع نی زاده، در بست رتبه دو؛ برای ریاست موافقت نامه های تجارت بین المللی، محترم شبیر ایمان، در بست رتبه دو؛ به عنوان سرپرست ریاست تحقیق و مطالعات سکتور خصوصی در ریاست عمومی سکتور خصوصی، محترم لعل الدین زاهد، در بست رتبه دو؛ به حیث سرپرست ریاست تفتیش داخلی و محترم عبدالکریم ملکیار دربست رتبه دو؛ به عنوان سرپرست ریاست امور حقوقی تعیین شدند.
جلالتمآب وزیر تجارت و صنایع در برنامه معرفی این شش تن به کارمندان شان به ایشان آروزی موفقیت کرده و از آنان خواستند که در راستای پیش برد امورات وزارت تجارت و صنایع کشور همه توان شان را به خرج بدهند.