امتحان تحریری بست پنچ وزارت تجارت و صنایع اخذ گردید. - وزارت صنعت وتجارت

امتحان تحریری بست پنچ وزارت تجارت و صنایع اخذ گردید.

امتحان تحریری داوطلبان بست پنچ «مدیر استخدام کارکنان خدماتی» مربوط ریاست منابع بشری وزارت تجارت و صنایع امروز سه شنبه 7 سنبله 1396 با حضور داشت نماینده کمیسیون اصلاحات و خدمات ملکی از سوی ریاست منابع بشری این وزارت در مقر وزارت تجارت و صنایع اخذ گردید.براساس معلومات آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تجارت و صنایع 155 داوطلب در این امتحان اشتراک کرده بودند.
اصل شفافیت و شایستگی در اخذ امتحان سرلوحه کار وزارت تجارت و صنایع می باشد.