عيد مباركي هیأت رهبري وزارت تجارت وصنايع با كارمندان اين وزارت در روز اول كاري پس از تعطيلات عيدي.

عيد مباركي هیأت رهبري وزارت تجارت وصنايع با كارمندان اين وزارت در روز اول كاري پس از تعطيلات عيدي.