ساده سازی و تسهیل پروسه صادرات

پروسه صادرات با کاهش 5 مرحله و اسناد الزامی از مجموع 10 سند قبلی، ساده سازی و تسهیل یافته است. طرح نو صادرات در مشورت با نهادهای ذیدخل به شمول سکتور خصوصی از سوی وزارت صنعت و تجارت به منظور کاهش زمان و هزینه صادرات و بهبود جایگاه افغانستان در شاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی ترتیب و در جلسه بیست و سوم شورای عالی اقتصادی به تاریخ 2 جدی 1397 مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس این طرح، جهت ترخیص اموال در گمرکات اسناد ذیل مورد ضروت است:
1- جواز تجارتی
2- لست بسته بندی
3- انوایس تجارتی
4- بارنامه
5- فورم ترخیص اموال
اسناد تصدیقنامه کیفیت، تصدیقنامه مبدا، فورم ترانزیت، اوراق بیمه و تحویل سفارشات از الزامی بودن حذف شده و ارایه آن اختیاری می باشد. اکنون با عملی شدن این طرح شاهد تسهیل و افزایش صادرات خواهیم بود.